وانیا نیک با باور بر این موضوع که سرمایه اصلی هر سازمانی نیروی انسانی آن است افراد متخصص و با انگیزه را در ردیف های شغلی ..............................جذب مینماید. در صورتی که خود را واجد شرایط ارسال درخواست کار میدانید فرم زیر را دریافت نموده و پس از تکمیل از طریق لینک ارسال فرم ،برای ما ارسال نمایید. در صورت نیاز با شما تماس خواهیم گرفت‎

ارسال فرم