تاریخ : 95/04/15
دفعات بازدید : 2388

تهیه صورتهای مالی تلفیقی

با توجه به اهمیت صورتهای مالی تلفیقی در تصمیم گیریهای مدیریتی و الزامات استانداردهای حسابداری و سازمان بورس اوراق بهادار شرکا و مدیران این مؤسسه توانسته اند با رعایت استانداردهای حسابداری ملی ایران صورتهای مالی شرکت توسعه معادن ایران و هلدینگ سینا را تهیه نماید. تجارب یاد شده به همراه امکانات نرم افزاری کاربردی و مجموعه فرم ها و با بهره گیری از تخصص مدرسین دانشگاههای معتبر کشور و سوابق مفید مدیران و پرسنل مؤسسه در امر حسابرسی و تهیه صورتهای مالی تلفیقی علاوه بر توان تهیه صورتهای مالی تلفیقی شرکتهایی که واحدهای تابعه زیاد با فعالیتهای متنوع و متجانس دارند، امکان انجام حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی را نیز فراهم می آورد.

تهیه لیستهای مربوط به حقوق و دستمزد

با توجه به اینکه حقوق و دستمزد کارکنان یکی از موارد با اهمیت و معمولا محرمانه بوده و مدیران شرکتها تمایلی به اطلاع پرسنل از حقوق یکدیگر ندارند به همین دلیل در عمده کشورها و از جمله کشور ما ترجیح می دهند که تهیه لیست حقوق و دستمزد خود را به سازمانی خارج از واحد اقتصادی خود واگذار نمایند. افزون بر این به دلیل اینکه محاسبات مربوط به بیمه و مالیات پرسنل و همچنین تنظیم لوایح مربوط به بیمه و مالیات امری پیچیده بوده ترجیحا لیستهای مزبور توسط موسسات حرفه ای حسابرسی تهیه می شود و کلیه موارد اداری آن توسط آنها پی گیری می شود.

متولی صندوقهای سرمایه گذاری

با توجه به اینکه یکی از مسولیتهای مهم صندوقهای سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار انجام و ظایف متولی می باشد شرکا و مدیران این موسسه مسولیت متولی مربوط به صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس بیمه ، صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس سینا ، صندوق سرمایه گذاری مشترک کارآفرینان آینده ، صندوق سرمایه گذاری مشترک رضوی و صندوق سرمایه گذاری مشترک زرین را بر عهده داشته اند .